DUOMENŲ APSAUGOS IR PRIVATUMO POLITIKA

Mes, UAB „Eimosta“ (toliau – Eimosta, Įmonė arba Mes), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 303005646, buveinės adresas: Aukštoji g. 36, Skynimų k. Vievio sen., esame įsipareigoję užtikrinti Jūsų – „Eimosta“  klientų (toliau — Klientai arba Jūs) asmens duomenų apsaugą, todėl, atlikdami asmens duomenų tvarkymą, vadovaujamės asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintomis nuostatomis bei imamės visų būtinų priemonių, kad užkirstume kelią galimiems asmens duomenų apsaugos pažeidimams.

Siekdami užtikrinti platesnį kokybiškų gaminių pasirinkimą bei Klientams pasiūlyti didesnę kokybiškų paslaugų įvairovę, Mes bendraujame su kitomis įmonėmis — Partneriais. Partneris – juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Įmonei, susijusias su Įmonės vykdoma veikla, arba parduodantis jai prekes, arba su Eimosta vykdantis bendrus projektus, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkodaros akcijas, bendras pardavimų kampanijas, lojalumo programas, ir kt., žiniasklaidos priemonėse, internetiniuose puslapiuose, Elektroninėje parduotuvėje adresu www.eimosta.lt, mažmeninės prekybos parduotuvėse, prekybos tinkluose, ir kt. 

Tuo atveju, jei pateikiate mums ne savo, o kito žmogaus asmens duomenis, prašome Jūsų jį informuoti apie šią Privatumo politiką ir jos turinį (pavyzdžiui, pirkdami Elektroninėje parduotuvėje nurodote kito asmens adresą).

KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Klientu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojus tam tikrais duomenimis (pavyzdžiui, vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kt.). Kad galėtume vykdyti savo įsipareigojimus, Mums reikia tam tikrų asmens duomenų. Mes įsipareigojame rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik tada ir tik tiek, kiek tai yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Įmonė asmens duomenis gauna iš pačių Klientų, besilankančių internetinėje svetainėje www.eimosta.lt.

 • Klientas suteikia teisę Įmonei atlikti visus Kliento asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais. 
 • Asmens duomenis tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, šia Privatumo politika. 
 • Įmonėje Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais žemiau nurodytais principais: 
 • – Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • – Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
 • – Asmens duomenys yra tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
 • – Asmens duomenys nuolat atnaujinami; 
 • – Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Kliento tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
 • – Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali;
 • – Kliento Asmens duomenys bei asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais. 
 • Laikoma, kad Klientas, pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje perskaitė galiojančios redakcijos Privatumo politiką ir su ja sutinka. Jei Klientas nesutinka su kuria nors Privatumo politikos dalimi ar Privatumo politika, tokiu atveju Klientas privalo nepateikti užsakymo ir nepirkti prekės Elektroninėje parduotuvėje. 
 • Su Privatumo politika galima susipažinti Elektroninėje parduotuvėje ir bet kada ją atsispausdinti. Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama Įmonės nuožiūra. Nauja Privatumo politikos redakcija skelbiama Elektroninėje parduotuvėje. 
 • Klientas gali pateikti užsakymą Elektroninėje parduotuvėje be registracijos, arba per savo Paskyrą prisiregistravus Elektroninėje parduotuvėje. 
 • Pirminės registracijos prie Elektroninės parduotuvės metu per Paskyrą, Klientas privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą bei sugalvoti saugų Slaptažodį, bei pateikti tikslius Asmens duomenis Elektroninei parduotuvei. Klientas atsako už jų teisingumą. Sukūrus Paskyrą, Klientui suteikiamas identifikavimo kodas. 
 • Naudodamasis Paslaugomis, taip pat pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje Klientas visuomet privalo pateikti tikslius Asmens duomenis Elektroninei parduotuvei ir atsako už jų teisingumą. 
 • Klientas turi teisę bet kada keisti bei papildyti Asmens duomenis Paskyroje arba kreiptis į elektroninę parduotuvę su prašymu panaikinti Paskyrą. 
 • Klientas privalo neatskleisti Slaptažodžio tretiesiems asmenims ir jį saugoti, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui. 

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, NAUDOJIMAS IR KOREGAVIMAS

Eimosta gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento Asmens duomenys (t.y. vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prekės/paslaugos pristatymo adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.), pirkimo istorija, o taip pat, esant Kliento sutikimui,gyvenamoji vietovė) renkami ir tvarkomi žemiau išvardintais tikslais.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI:

 • rašytinei, nuotolinei pirkimo–pardavimo sutarčiai įgyvendinti;
 • elektroninės prekybos tikslu Įmonės svetainėje adresu www.eimosta.lt tvarkomi šie Klientų asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prekės/paslaugos pristatymo adresas,  IP adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys. Asmens duomenų, naudojamų elektroninės prekybos tikslu, saugojimo trukmė yra 5 (penki) metai nuo paskutinio prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės dienos. 
 • tiesioginei rinkodarai bei bendram informavimui apie Įmonės siūlomas prekes, paslaugas, naujus produktus ir produktų akcijas, nuolaidas. Tvarkomi šie Kliento asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, gyvenamoji vietovė. Asmens duomenų, naudojamų Tiesioginės rinkodaros tikslu, saugojimo trukmė yra 5 (penki) metai nuo paskutinio prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės dienos. 
 • klientams aptarnauti, informacijai teikti;
 • santykiams su klientais palaikyti, kad Įmonės atstovai galėtų susisiekti su klientais jiems rūpimais klausimais;
 • klientų poreikiams identifikuoti ir teikti jiems specialius pasiūlymus, rekomendacijas, individualiai pritaikytą turinį;
 • buhalterinei apskaitai;
 • kliento skolai valdyti ir išieškoti;
 • Įmonės vykdomos veiklos analizei, vertinimui, tobulinimui bei statistiniams ir rinkodaros tyrimams;
 • įstatymuose numatytoms teisinėms pareigoms vykdyti.

Visais atvejais tretiesiems asmenims mes teikiame tik tokios apimties asmens duomenis, kiek tai yra būtina teisėtiems tokio duomenų perdavimo tikslams pasiekti.

Klientas gali suteikti sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės telefono numerio, elektroninio pašto adreso,  gyvenamosios vietovės) tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu davęs sutikimą tvarkyti jo duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus, Klientas vėliau to nebepageidaus ir informuos apie tai Įmonę, Įmonė nebetvarkys jo Asmens duomenų Tiesioginės rinkodaros tikslu ir nesiųs Klientui jokių elektroninių naujienų, išskyrus su Kliento užsakymu susijusią informaciją.

Klientas bet kada turi teisę atšaukti savo sutikimą Mums tvarkyti Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą elektroniniu paštu 

info@eimota.lt ir aiškiai nurodydamas, kad atšaukia savo sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu bei nepageidauja gauti jokiųTiesioginės rinkodaros pranešimų.

Klientas turi šias žemiau išvardytas teises, susijusias su Kliento Asmens duomenų tvarkymo procedūromis: 

 • gauti iš Įmonės informaciją apie Kliento Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 
 • gauti iš Įmonės informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Kliento asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus; 
 • reikalauti ištaisyti, sunaikinti („teisė būti pamirštam“) Kliento Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų.

Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą kartą per metus mes teikiame nemokamai. Jeigu Jūsų prašymas yra nepagrįstas, pasikartojantis ar neproporcingas, galime nustatyti mūsų administracines sąnaudas atitinkantį mokestį. Norėdami nustatyti Jūsų tapatybę, mes galime paprašyti Jūsų pateikti įrodymus (pvz., asmens tapatybės dokumentą). Mes taip pat galime prašyti Jūsų patikslinti užklausą tam, kad galėtume greičiau Jums pateikti atsakymą. Mes atsakysime į Jūsų užklausą per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo dienos; šis terminas gali būti pratęstas, jei Jūsų užklausa yra sudėtinga arba jei pateikėte daug užklausų (tokiu atveju mes informuosime Jus apie atsakymo vėlavimą). Jeigu Klientas pageidauja, atsakymas turi būti pateiktas raštu.

Įmonė turi teisę koreguoti, keisti, naikintiAsmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymą tik identifikavus Kliento, kuris kreipėsi, tapatybę.

Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi įvairiuose dokumentuose ar bylose tiek popierine, tiek elektronine forma. Teisės aktuose gali būti nustatyti skirtingi jų saugojimo terminai. Mes nesaugome jokios asmeninės informacijos ilgiau, nei tai yra reikalinga vadovaujantis teisės aktais ar duomenų tvarkymo tikslais. Paprastai informacija, kurioje yra Jūsų asmens duomenys, yra pašalinama pasibaigus galimų teisinių reikalavimų pateikimo terminui.

Kliento Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 • kuomet yra gautas Kliento sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;
 • Asmens duomenys elektroninės prekybos tikslais teikiami Partneriams, teikiantiems Įmonei paslaugas, susijusias su Įmonės vykdoma veikla;
 • Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms institucijoms.
 • Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

Klientui yra žinoma apie jo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys Tiesioginės rinkodaros tikslu, t.y. Klientas turi teisę išreikšti nesutikimą iš karto, arba vėliau.

Klientas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų perduodami Partneriams vykdant Kliento užsakymą, pateiktą Elektroninėje parduotuvėje, taip pat Įmonei teikiant Paslaugas Klientui, taip pat Įmonės Partneriams.

Jei Klientas nesutinka su Privatumo politika, Klientas neturės galimybės naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.

Įmonė, įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

Klientas sutinka, kad tais atvejais, kai tai būtina pagal kompetentingų institucijų nurodymus ir/ar Kliento Asmens duomenys buvo galimai panaudoti vykdant neteisėtą veiklą, arba yra pagrįstų įtarimų dėl asmens tapatybės vagystės, dėl kurių kompetentingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, arba yra kiti teisėti pagrindai ar tikslai, jo Asmens duomenys būtų saugomi Įmonės serveriuose ilgiau, nei nustatyta šioje Privatumo politikoje.

KITOS NUOSTATOS

Įmonė turi teisę keisti, papildyti „Privatumo politiką“ visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.