DUOMENŲ APSAUGOS IR PRIVATUMO POLITIKA

Kai Jūs – UAB „Eimosta“ internetine svetaine www.eimosta.lt besidomintis fizinis asmuo (toliau – klientas) pateikiate mums užklausas dėl prekių ar (ir) paslaugų įsigijimo, mes tampame Jūsų asmens duomenų valdytoju. Gerbiame fizinių asmenų teisę į asmens duomenų apsaugą ir siekiame užtikrinti šioje internetinėje svetainėje tvarkomų asmens duomenų apsaugą. Lankydamiesi mūsų internetinėje svetainėje ir naudodamiesi joje teikiamomis paslaugomis arba mums pateikdami bet kokius savo asmens duomenis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis privatumo politikos nuostatomis. Joje aprašoma, kokiais tikslais renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis, gautus Jums lankantis mūsų internetinėje svetainėje.

Jūsų duomenis, kuriuos surenkame savo internetinėje svetainėje, tvarko UAB „Eimosta“ (toliau – Įmonė). Kontaktinė informacija: UAB „Eimosta“, Kauno g. 17-2A, Vilnius. El. p. info@eimosta.lt, tel. + 370 656 72120.

SURINKTI ASMENS DUOMENYS, JŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIAI PAGRINDAI

Įmonės surinkti duomenys gali apimti šiuos klientų duomenis: vardas, pavardė, telefono numeriai, gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresai.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

 • rašytinei, nuotolinei pirkimo–pardavimo sutarčiai įgyvendinti;
 • tiesioginei rinkodarai bei bendram informavimui apie Įmonės siūlomas prekes, paslaugas, naujus produktus ir produktų akcijas, nuolaidas;
 • klientams aptarnauti, informacijai teikti;
 • santykiams su klientais palaikyti, kad Įmonės atstovai galėtų susisiekti su klientais jiems rūpimais klausimais;
 • klientų poreikiams identifikuoti ir teikti jiems specialius pasiūlymus, rekomendacijas, individualiai pritaikytą turinį;
 • buhalterinei apskaitai;
 • kliento skolai valdyti ir išieškoti;
 • Įmonės vykdomos veiklos analizei, vertinimui, tobulinimui bei statistiniams ir rinkodaros tyrimams;
 • įstatymuose numatytoms teisinėms pareigoms vykdyti.

Visais pirmiau paminėtais atvejais asmens duomenys renkami tik tiek, kiek to reikia atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą. Tvarkydami mums patikėtus duomenis, vadovaujamės teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo principais.

Tvarkydami klientų asmens duomenis, laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei tai būtina, atsižvelgiant į Įmonės verslo poreikius bei teisėtus interesus arba vadovaujantis pirmiau minėtų teisės aktų reikalavimais, apibrėžiančiais dokumentų, įskaitant asmens duomenis, saugojimo terminus. Per interneto svetainę gauti asmens duomenys ilgiausiai saugomi 1 (vienerius) metus nuo Jūsų apsilankymo joje bei paklausimo, užklausos pateikimo momento ar kitokio paskutinio Įmonės ir kliento dalykinio santykio.

ASMENS DUOMENŲ KILMĖS ŠALTINIS

Įmonė asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų, besilankančių internetinėje svetainėje www.eimosta.lt.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Bet kurie Jūsų mums suteikti duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas Įmonei ir (ar) veikiantiems Įmonės vardu, o šie tretieji asmenys gali tokius asmens duomenis tvarkyti. Teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais duomenų subjekto duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

KLIENTO TEISĖS

Įmonė užtikrina fizinių asmenų teises, numatytas teisės aktuose, ir informuoja, kad bet kuris duomenų subjektas (klientas) turi teisę:

 • susisiekti su mumis ir aptarti kylančius klausimus dėl Įmonės tvarkomų jo duomenų;
 • gauti informaciją apie Įmonės tvarkomus jo asmens duomenis, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs, arba papildyti neišsamius duomenis;
 • prašyti, kad Įmonė leistų susipažinti su jo duomenimis ir juos ištrintų („teisė būti pamirštam“) arba apribotų duomenų tvarkymą, arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat turi teisę į duomenų perkeliamumą;
 • bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, ar nesutikti su duomenų tvarkymu;
 • pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus;
 • nesutikti, kad jo atžvilgiu būtų taikomas automatizuotas vertinimas ar profiliavimas.

Kiekvienas klientas savo teises gali įgyvendinti teikdamas konkretų prašymą Įmonės kontaktais, kurie pateikiami šioje Duomenų apsaugos ir privatumo politikoje. Klientams ar kitiems suinteresuotiems fiziniams asmenims informacija, susijusi su teisių įgyvendinimu, teikiama nemokamai, išskyrus specialius Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytus išimtinius atvejus. Klientas, teikiantis prašymą susipažinti su UAB „Eimosta“ tvarkomais jo asmens duomenimis ar nurodymą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens dokumentą.

Gautą kliento prašymą dėl teisių įgyvendinimo nagrinėti gali būti atsisakyta, jeigu jis yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Su šia privatumo politika galima susipažinti Įmonės internetinėje svetainėje www.eimosta.lt. Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią privatumo politiką, tokiu atveju privalo informuoti apie pakeitimus ir paskelbti pakeistą privatumo politiką Įmonės internetinėje svetainėje www.eimosta.lt.